skip to Main Content
 • Betrokken
 • Snel en duidelijk
 • Resultaat
 • Persoonlijk
 • 25 jaar ervaring

Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING MESSINK ADVOCATUUR

 1. Messink Advocatuur respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Messink Advocatuur worden verwerkt. Messink Advocatuur acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Messink Advocatuur zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Messink Advocatuur verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Messink Advocatuur, zoals bij contact per e-mail of telefoon of het verstrekken van een opdracht aan Messink Advocatuur met betrekking tot het verlenen van haar diensten of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst.
 2. Messink Advocatuur verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten, maar ook van andere personen die betrokken zijn bij de zaken die zij behandelt, b.v. de wederpartij van de client in de door Messink Advocatuur te behandelen zaak, haar advocaat, deskundigen, getuigen, executeurs, deurwaarders, etc. De verwerking van deze persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat de verwering noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en Messink Advocatuur gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst, alsook op de zogenoemde rechtsgrond ‘’gerechtvaardigde belangen’’. Het gerechtvaardigde belang is dan dat de verwerking nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Messink Advocatuur en de betreffende client.
 3. Messink Advocatuur verstrekt persoonsgegevens soms ook aan derden, maar doet dat slechts als dat past binnen de grenzen van haar beroepsgeheim. Bij het verstrekken van gegevens aan derden zoals hier bedoeld, gaat het b.v. om overleg of correspondentie met de wederpartij van de client en/of diens advocaat, het aanleveren van stukken aan een deurwaarder en het voeren van gerechtelijke procedures.
 4. Daarnaast verwerkt Messink Advocatuur persoonsgegevens indien en voor zover dit op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel noodzakelijk is, alsook in andere gevallen in de categorie ‘gerechtvaardigde belangen’. In dit verband moet worden gedacht aan het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht ten Messink Advocatuur of derden, het verwerken van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Messink Advocatuur, om website en e- mailvoorzieningen van Messink Advocatuur te kunnen exploiteren, de exploitant van door Messink Advocatuur gebruikte cloud-software voor de opslag van data en het delen van uw persoonsgegevens met een accountant om de administratie en boekhouding Messink Advocatuur slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte.
 5. Voor zover Messink Advocatuur de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan derden, zal Messink Advocatuur de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Messink Advocatuur, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.
 6. U heeft het recht om Messink Advocatuur te verzoeken om inzage, het verwijderen en rectificatie van uw persoonsgegevens.
 7. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
 8. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in het geval u in een ander land dan Nederland woont, de toezichthoudende autoriteit aldaar.
 9. Persoonsgegevens worden door Messink Advocatuur slechts bewaard voor zolang dat noodzakelijk is. Is deze noodzaak niet langer aanwezig, dan worden uw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderd. Cliëntdossiers, inclusief de daarin vervatte persoonsgegevens, worden vijf jaar bewaard.
 10. Messink Advocatuur legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdende met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passen beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 11. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Messink Advocatuur. Messink Advocatuur helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Messink Advocatuur of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.
Back To Top