skip to Main Content
 • Betrokken
 • Snel en duidelijk
 • Resultaat
 • Persoonlijk
 • 25 jaar ervaring

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – MESSINK ADVOCATUUR

 1. Messink Advocatuur is een eenmanszaak die gedreven wordt voor rekening en risico van mr. E.E.M. Messink, advocaat, en is gevestigd te Wijchen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvullende- en vervolg-) opdrachten van opdrachtgevers aan Messink Advocatuur.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Messink Advocatuur. Dit betekent dat de opdracht wordt gegeven aan Messink Advocatuur als zodanig, zulks met het oog op waarneming in geval van vakantie, ziekte e.d. De werking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 4. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
 5. Messink Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AON gevestigd te Rotterdam . Een kopie van de polis met voorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
 6. De in artikel 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat een opdracht ten onrechte mocht zijn geweigerd en daaruit schade mocht voortvloeien.
 7. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan Messink Advocatuur verstrekte opdrachten zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Messink Advocatuur niet aansprakelijk.
 8. Vermelde inschakeling zal voor rekening van opdrachtgever komen en zal zoveel als mogelijk in overleg met opdrachtgever geschieden.
 9. De advisering door Messink Advocatuur ziet nimmer toe op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, behoudens een andersluidende schriftelijke mededeling van Messink Advocatuur.
 10. De uitvoering van een verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan de opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 11. De rechtsverhouding tussen Messink Advocatuur en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die behoren tot de competentie van een rechtbank, zullen in eerste instantie worden beslecht door
  de arrondissementsrechtbank Oost-Nederland.
 12. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien Messink Advocatuur namens hem/haar een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) bij de Raad voor Rechtsbijstand aanvraagt, de Raad voor Rechtsbijstand ter uitvoering van zijn wettelijke taak informatie over de opdrachtgever (en eventueel ook over diens partner) kan opvragen bij overheidsinstanties als de gemeentelijke
  basisadministratie en de Belastingdienst.
 13. De Raad voor Rechtsbijstand neemt een voorlopige beslissing op de aanvraag indien het verzamelinkomen nog niet definitief is vastgesteld door de belastingdienst. De definitieve beslissing kan afwijken van de voorlopige beslissing, de eigen bijdrage kan veranderen, deze kan hoger of lager uitvallen of de toevoeging kan komen te vervallen.
 14. De verstrekte toevoeging kan daarnaast met terugwerkende kracht door de Raad voor Rechtsbijstand worden ingetrokken als door de rechtsbijstand een bepaald financieel resultaat is behaald (50% van het van toepassing
  zijnde heffingsvrij vermogen).
 15. Indien de Raad voor Rechtsbijstand – om wat voor redenen dan ook – niet overgaat tot afgifte van een toevoeging of deze intrekt, zal de behandelend advocaat haar werkzaamheden verrichten op basis van het door haar
  gehanteerde en vooraf met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief te vermeerderen met 21 % BTW en 5 % kantoorkosten.
 16. Kosten voortvloeiende uit leges en verschotten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 17. De opdrachtgever verklaart zich er voorts mee bekend dat bij indiening van de aanvraag van de toevoeging akkoord wordt gegaan met de overdracht van een eventueel recht op proceskostenvergoeding aan de advocaat, zoals de Raad voor Rechtsbijstand veronderstelt.
 18. De cliënt die voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking wil komen en daarvoor in aanmerking komt, is jegens de advocaat gehouden alle daarvoor noodzakelijk informatie te verschaffen. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen heeft de advocaat het recht de reeds uitgevoerde werkzaamheden aan cliënt te declareren op basis van 70 % van het toepasselijk uurtarief vermenigvuldigd met de bestede tijd, exclusief omzetbelasting en kantoorkosten.
 19. Alle door de advocaat bij de cliënt gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten, eigen bijdragen in geval van gefinancierde rechtsbijstand en andere vergoedingen zijn terstond opeisbaar. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de declaratiedatum is voldaan, is de cliënt in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. De cliënt is wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum met ingang waarvan de declaratie betaald had moeten zijn.
 20. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van € 70,00 (exclusief omzetbelasting).
 21. Indien de cliënt jegens de advocaat in gebreke is informatie te verschaffen of
  gedeclareerde bedragen te betalen, is de advocaat gerechtigd de werkzaamheden op te schorten c.q. de overeenkomst op te zeggen. In geval van gefinancierde rechtsbijstand is de advocaat gerechtigd de Raad voor Rechtsbijstand te verzoeken tot beëindiging van de gefinancierde rechtsbijstand over te gaan. Indien hiervoor schade dreigt voor de cliënt, wordt de cliënt hierop zoveel mogelijk gewezen.
 22. Nadat een overeenkomst tot opdracht is beëindigd, wordt het desbetreffende dossier tenminste 5 jaren bewaard. Daarna heeft Messink Advocatuur het recht het dossier volledig te vernietigen. Desgevraagd wordt op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever het dossier eerder vernietigd.
 23. Klachten over de dienstverlening kunnen schriftelijk of telefonisch aan het kantoor kenbaar gemaakt worden. Deze regeling is opgenomen op de website www.messinkadvocatuur.nl sub “klachtafhandeling”. Voor de verdere werkwijze van de behandeling van uw klacht wordt daarnaar verwezen.
 24. Vervangingsregeling: Om de continuïteit te waarborgen zal bij afwezigheid voor langere tijd wegens vakantie (dan wel door langdurige ernstige omstandigheden waardoor mr. E.E.M. Messink niet in staat is om de praktijk te voeren), de praktijk in beginsel worden waargenomen door mr. M.C. van der Meij van het kantoor Van der Meij advocatuur, gevestigd te Grave aan het adres G.W. Lovendaalsingel 56.
Back To Top